top of page

TERÉNÍ PROGRAM ULICE

Terén
v Plzni

Již od vzniku agentury v roce 2001 se její pracovníci snaží udržovat určitá kontaktní místa a časy jejich návštěv. Tímto způsobem jsme se stali pro klientelu dostatečně čitelnými a transparentními. Mezi hlavní prostory, kde se většina kontaktů odehrává, patří centrum města, oblast Jižního předměstí a městská část Petrohrad.

 

V centru Plzně jsme v roce 2013 uskutečnili 1 053 (24%) kontaktů s uživateli drog a při 611 (17%) výměnách jsme vyměnili 7 394 (6%) stříkaček

Během práce v Plzni tradičně míříme na návštěvy do bytů. Jedním ze základních způsobů práce harm reduction je pro nás práce na toxibytech. Tedy tam, kde je klient doma v rodinném prostředí, anebo kde žije s partnerem či v rámci komunity uživatelů drog. Jedná se o byt, ve kterém žije klient či skupina klientů, které vzájemně spojuje společný jmenovatel, droga. Činnost v takovémto prostoru s sebou přináší výhody v poznání širšího kontextu uživatelova života.

 

V roce 2013 navštěvovali pracovníci celkem 43 bytů klientů. Zlomil se sestupný trend z předchozích období a klienti zase začali hojně využívat bydlení na ubytovnách. Tři čtvrtiny navštěvovaných bytů byly právě tam. Na bytech vyměnili pracovníci 64 560 injekčních setů, což odpovídá 52% z celkového počtu. Proběhlo zde 45% všech námi provedených výměn a uskutečnili jsme zde 37% kontaktů s drogovými klienty. Práci na bytech shledáváme jako nejefektivnější nástroj v rámci snižování rizik.

Trasa je neoficiální, za to však všeobecně povědomé označení pro prostor, kde se v Plzni uskutečňuje pouliční prostituce. Tato „trasa“ se táhne od 3. brány Škodovky až k benzinové pumpě mezi Plzní a Sulkovem. Celý prostor skýtá téměř 6 kilometrů. Trasa byla procházena pracovníky 3x týdně v obou směrech.

 

Během roku 2013 vyměnili pracovníci na trase 4 027 injekčních setů (3% z celkového počtu) a proběhlo zde 1 147 kontaktů, to je 20% všech uskutečněných kontaktů (zde převažují kontakty s klientelou, která nepatří mezi uživatele drog). V souvislosti s prostitucí a komerčním zneužíváním zde bylo kontaktováno 71 klientek, z nichž 30 je drogově závislých (17 pervitin, 12 vendal, 1 metadon). Kromě nich jsme zde kontaktovali ještě 35 mužů, kteří zde figurují v rolích ochránců, partnerů či kamarádů a řidičů. Z nich bylo 8 uživatelů vendalu, 8 pervitinu a 19 z nich drogy neužívá.

Byty
Trasa
Statistika programu
Kluby

Důvodem našich návštěv na erotických klubech a privátech je minimalizace rizik v jejich způsobu života, zájem je zde především o testy na infekční choroby. Tento rok jsme navštěvovali 7 klubů a 7 privátů. Kontaktovali jsme zde 66 klientů (61 žen a 5 mužů – jen jeden muž zde však pracoval jako prostitut), se kterými proběhlo 127 kontaktů. Kontaktovali jsme zde 6 žen, které dlouhodobě užívají pervitin a dvě bývalé uživatelky pervitinu. Ostatní kontaktovaní nespadají do skupiny problémových uživatelů drog.

Kancelář

Od počátku roku 2005 sídlí Terénní program Ulice v Úslavské ulici na Petrohradě. Kancelář nefunguje jako kontaktní centrum (jsme terénní program) a tak jsme zde klientům k dispozici pouze 9 hodin týdně. Kancelář slouží jako prostor pro klienty, kde je v klidu možné vyřídit zakázky, které v terénu vyřídit nelze, nebo si sem mohou zajít kvůli testování na infekční choroby. Je zde samozřejmě možný i injekční výměnný program.

 

V průběhu roku 2013 vyměnili pracovníci v kanceláři 42 699 injekčních setů, což je 35% z celkového objemu výměn. Přestože se jedná o velké množství stříkaček, proběhla zde méně než pětina kontaktů a jen čtvrtina výměn. Vysoké číslo vyměněných stříkaček je dáno hlavně lidmi, kteří sem chodí měnit velké objemy naráz (většinou nejen za sebe, v posledních letech hlavně za celé skupiny uživatelů pervitinu a pervitinových bytů).

SIS

Ve středisku jsme k dispozici jednou týdně na hodinu, což není mnoho. V roce 2013 zde bylo kontaktováno 41 klientů, 37 z nich byli uživatelé drog. Klienti zde vyměnili 688 stříkaček. Jde o nejslabší rok během našeho fungování v SIS. Pokles přičítáme tomu, že v loňském roce zanikly v lokalitě dva dlouholeté komunitní byty uživatelů drog a od té doby se situace v místě značně zklidnila.

Rokycany

Terénní sociální práce probíhá také ve městě Rokycany, kam dojíždíme vlakem jednou týdně na 3 hodiny. V ulicích města Rokycany jsme posbírali 40 použitých injekčních stříkaček. Pátým rokem pokračuje spolupráce s místní lékárnou v ulici Srbova, dále spolupracujeme i s lékárnou na Malém náměstí.

 

Během roku 2013 jsme zde kontaktovali 47 klientů, z nichž 33 bylo injekčními uživateli drog (2 subutex, 1 metadon, 23 pervitin, 2 vendal, 1 heroin, 4 fentanyl) a 14 bylo nedrogových. Bylo vyměněno 834 stříkaček. Mezi nedrogovými je 7 bývalých uživatelů, kteří v průběhu let práce s námi začali abstinovat. Bohužel jsme ale také zaznamenali úmrtí jednoho našeho bývalého klienta na předávkování fentanylem.

Klatovy Nepomuk

Na začátku letošního roku jsme byli nečekaně osloveni Krajským úřadem Plzeňského kraje, zda bychom v rámci terénní sociální práce mohli pro letošní rok pokrýt i některé z dalších měst našeho kraje. Domluvili jsme se, že budeme od dubna dojíždět do Klatov a Nepomuku a jejich žádosti jsme vyšli vstříc. Zároveň jsme přislíbili pro potřeby krajského úřadu vypracovat Analýzu potřebnosti služby v Klatovech a Nepomuku.

 

Do Klatov jsme dojížděli v úterý vlakem jednou za 2 týdny a přímou prací jsme zde trávili 4 hodiny. Velkou číst roku jsme věnovali hlavně monitoringu a aktivnímu oslovování. Navázali jsme kontakt s 25 klienty (23 pervitin, 2 alkohol), kterým bylo vydáno 2 737 stříkaček. Navázali jsme spolupráci se dvěma lékárnami, kde jsme zanechali 70 setů. Ve městě jsme posbírali 42 stříkaček. Do Nepomuku jsme dojížděli v úterý vlakem jednou za 2 týdny a přímou prací jsme zde trávili 3 hodiny. Stejně tak zde, jsme se věnovali hlavně monitoringu a aktivnímu oslovování. Byla zahájena spolupráce se 17 klienty (16 pervitin, 1 alkohol). Zvláštností je, že je z nich jen 6 injekčních uživatelů. Bylo vydáno 262 stříkaček.

 

V obou městech jsme se věnovali i navazování spolupráce s potřebnými institucemi a domlouvání vzájemné součinnosti.

Další

Kromě kontaktování a výměnného injekčního programu se v terénu zaměřujeme i na monitoring problematických prostor. Jedná se o veřejná prostranství, kde se často pohybují naši klienti a kde dochází k aplikaci nelegálních návykových látek.

 

V roce 2013 jsme v ulicích a parcích města Plzeň našli a zlikvidovali 621 použitých injekčních stříkaček. Pokud k tomu připočteme i práci v regionech, posbírali jsme jako program celkem 704 odhozených stříkaček.

 

V průběhu roku 2013 bylo zprostředkováno klientům celkem 874 testů - 216 na HCV, 215 na syfilis, 221 na HIV, 218 na HBV a 4 na HAV. Testovali jsme celkem 156 osob, což je za posledních pět let nárůst o 144%. Někteří z klientů byli testováni během roku víckrát. Z testovaných klientů bylo 61 aktuálních uživatelů nelegálních návykových látek. Co se týká reaktivních výsledků, na HIV žádný reaktivní výsledek. Na HBV dva reaktivní výsledky, jedná se o pár uživatelů drog, kdy ona se živí pouliční prostitucí a on působí jako její ochránce. Na syfilis vyšly 2 reaktivní testy, jedná se o ženy věnující se pouliční prostituci, jedna z nich drogy užívá, druhá nikoliv. Na HCV bylo 21 reaktivních výsledků (1 bývalý uživatel a 20 aktivních injekčních uživatelů drog). Počet reaktivních výsledků na HCV je poměrně alarmující, jedná se o třetinu testovaných uživatelů drog.

 

Celkem jsme během roku ve dvou rokycanských, dvou klatovských a třech plzeňských lékárnách zanechali 832 setů.

 

Pracovníci terénního programu provádí přednáškovou činnost koncipovanou pro dospívající přímo ohrožené životem s drogou nebo pro personál institucí, které s dospívajícími v jakémkoliv smyslu pracují. Celkem jsme v tomto roce pracovali se 329 studenty a náctiletými.

bottom of page