top of page
Díky za finanční pomoc

RVKPP

MPSV

MZ

Magistrát města Plzně

Plzeňský kraj

Rokycany

VZP

UMO1

UMO2

UMO3

Klaus Timber a.s.

Lékázna Zelená Hvězda - Devětsil JST s.r.o.

Suez Sita

Pepino

Děkujeme

Manželé Balatí a Čihákovi

Ing. Lenka Vendelbergerová

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

MUDr. Jakub Minařík

MUDr. Eva Dřímalová

MUDr. Daniela Fránová

CPPT, o.p.s.

POINT 14

SKP Plzeň

Společnost Tady a teď, o.p.s

Člověk v tísni, o.p.s.

Centrum Jana

Ponton, o.s.

Rozkoš bez rizika

Totem - RDC, o.s.

Drop In, o.p.s.

 

SLUŽBY

POSLÁNÍ

POSLÁNÍ

Terénní program občanského sdružení Ulice - Agentura sociální práce, o. s. provádí terénní sociální práci u osob závislých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby podporujeme ve snižování rizik jejich způsobu života a tím přispíváme i k ochraně veřejného zdraví. Nabízenou službu poskytujeme anonymně a bezplatně, a to v Plzni a v regionech Plzeňského kraje.

 

CÍLE

 

1. Vyhledávání a kontaktování cílové skupiny

 • vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu a v případě zakázek překračujících poslání organizace je odesílat do sítě sociálních služeb

 

2. Zlepšení či zachování zdravotního stavu klienta

 • minimalizovat negativní důsledky užívání drog a provozování prostituce jak u klientů služby, tak ve společnosti prostřednictvím služeb Harm Reduction

 • předcházení, monitorování a snižování výskytu hepatitid typu B, C, syfilisu, HIV

 • snížit počet úmrtí a zdravotních komplikací v souvislosti s patologickým způsobem života uživatelů služby 

 • poskytovat informace o bezpečnějším užívání návykových látek a o provozování rizikového sexuálního chování

 • motivovat klienty ke změně směrem od rizikového chování a udržení pozitivní změny v chování

 • zvýšení informovanosti klientů o účincích drog

 • poskytování služeb

 

3. Zlepšení či zachování zdravotní situace klienta

 • zvýšení orientace klienta v síti sociálních služeb, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů

 • předcházet kriminalitě páchané jak na klientech, tak klienty 

 • motivovat klienty k řešení jejich sociální situace a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

4. Ochrana veřejného zdraví

 • eliminovat výskyt pohozeného injekčního materiálu v lokalitách terénního programu 

 • monitorovat vývoj drogové a prostituční scény  

 

CÍLOVÉ SKUPINY

 

 1. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

 2. osoby komerčně zneužívané a osoby pohybující se v sex-businessu

 

Věková struktura

dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let)

 

LIDÉ

 

PhDr. Jiří Frýbert – vedoucí programu, sociální pracovník

Pavlína Kubečková, DiS. – sociální pracovnice

Jitka Vrbová – pracovnice v sociálních službách

Martin Petr – pracovník v sociálních službách

 

Supervizor terénního programu je MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Substituční centrum Plzeň poskytuje klientům substituční léčbu opiátových závislostí. Jedná se o  časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl (abstinenci) na dobu, kdy jí bude klient jak objektivně, tak subjektivně schopen. 

Tímto způsobem pomáháme klientům snížit rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek a podporovat jejich socializaci.

 

CÍLE

 

Základním cílem substituční terapie je udržení nebo zlepšení psychického i somatického stavu klienta.

 

To zahrnuje:

 

 • ukončení rizikových způsobů aplikace nelegálních návykových látek (především intravenózní užití)

 • snížení frekvence nebo ukončení užívání těchto látek

 • ukončení rizikového chování, které souvisí s užíváním návykových látek

 • omezení nebo ukončení kriminálního chování

 • zlepšení sociálních vztahů klienta

 • zlepšení sociální situace klienta

 • příprava klienta na zahájení léčebného režimu, který by vedl k detoxifikaci, popřípadě zahájení abstinence bez užívání substitučních látek

 

CÍLOVÉ SKUPINY

 

Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou dlouhodobě závislí na opioidech (heroin, opium, morfin, braun apod.), s rizikovým chováním (nitrožilní aplikace), u kterých selhávají pokusy o abstinenční léčbu.

 

Podmínkou vstupu do programu je dosažení zletilosti- klient musí být starší 18-ti let.

 

Sekundárně můžeme poskytnout sociální poradenství osobám blízkým primární cílové skupině – tj. jejich partnerům, rodině a blízkému sociálnímu okolí.

 

LIDÉ

 

PhDr. Jiří Frýbert – vedoucí programu, sociální pracovník

Pavlína Kubečková, DiS. – sociální pracovnice

Jitka Vrbová – pracovnice v sociálních službách

Martin Petr – pracovník v sociálních službách

 

Supervizor terénního programu je MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

bottom of page