top of page

Ostatní služby

Naše práce není jenom poskytovat sociální a zdravotní služby. V rámci oboru se také věnujeme aktivitám, které z našeho spolku dělají organizaci s unikátním záběrem.

 

Tato strategie nám pomáhá udržovat a rozšižovat obecné i odborné povědomí o dobré značce. Komunikujeme s prfesionáli napříč odborným spektrem, stáváme se partnery na mezinárodních i domácích výzkumech realizovaných sesterskými organizacemi, angažujeme se ve prospěch klientů v Poslanecké sněmovně.

 

Jsme Ulice.

Divadlo „Den s Ulicí“

 

Akce Den s Ulicí se konala již po dvanácté. Jedná se o divadelní akci, kde účinkujícími jsou klienti terapeutické komunity, kteří se léčí z drogové závislosti. V letošním roce došlo ke spolupráci s jednou komunitou a to TK Advaita z Nové Vsi u Liberce, která sehrála dvě představení nazvané Optimus osud a neandrtals. Další dvě představení obstaral divadelní spolek Rozkoše bez rizika, který přijel s hrou Učitelka a Oidipus.

Důležitá pro naši akci je však následující debata diváků s účinkujícími. Diváci bývají sezvaní ze středních škol a domovů mládeže a živě diskutují s herci, kteří mají aktivní zkušenost se sociálně patologickým způsobem vedení života. Zároveň jsou ale i klienty TK a jsou sami před sebou konfrontováni vlastní závislostí, která je předmětem debaty s diváky. Jedná se tu tedy o dvojí účinek celé akce. O primárně preventivní ve vztahu k divákům, kde je navíc forma prevence podávána neotřelou a působivou metodou. Na druhé straně se jedná o účinek psychoterapeutický ve vztahu ke klientům TK. V případě Rozkoše bez rizika se následná debata zaměřovala na krví a sexem přenosné choroby a způsoby ochrany. Zmiňovaná čtyři představení oslovila 110 gymnazistů, 63 učňů, 5 učitelů a 5 vychovatelů.

 

Přednášková činnost

 

Pracovníci Ulice provádí přednáškovou činnost koncipovanou pro dospívající přímo ohrožené životem s drogou nebo pro personál institucí, které s dospívajícími v jakémkoliv smyslu pracují.

 

Nabízíme čtyři základní témata přednášek:

 

1. Drogy (vyjasnění pojmů, rozdělení, charakteristika, nebezpečí, sociální chování).

2. Prostituce (jako častá doprovodná činnost drogové závislosti).
3. Nemoci (pohlavně přenositelné a infekční).
4. Činnost streetworkra (principy harm reduction a public health).

 

V prvním pololetí 2014 jsme dvakrát přednášeli pro studenty Fakulty zdravotních studií ZČU, celkem pro 40 studentů a 2 vyučující. Na ZŠ v Nepomuku jsme besedovali v pěti třídách osmých a devátých tříd, dohromady se jednalo o 98 žáků. Na ZŠ ve Stupně jsme realizovali interaktivní semináře pro žáky druhého stupně, s 29 žáky proběhal dvě setkání, se 42 žáky jedno setkání.

 

Ve druhém pololetí jsme v rámci adaptačního kurzu pro první ročníky Střední zdravotnické školy v Plzni přednášeli pěti třídám, což bylo 139 studentů. Dále jsme se věnovali vzdělávání 24 zdravotních sester v oblasti drogové problematiky. V rámci festivalu Můj život se závislostí jsme ve dvou setkáních besedovali se 24 lidmi. Na FF ZČU jsme měli seminář pro 8 osob v rámci předmětu Etnografie marginalizovaných skupin. Na dvě besedy si nás pro svých 71 učňů pozval Domov mládeže při Středním odborném učilišti elektrotechnickém.

 

Celkem jsme v tomto roce pracovali se 169 žáky ZŠ, 71 učni, 139 studenty SŠ, 47 vysokoškolskými studenty a jejich třemi pedagogy. Dále pak s 24 zdravotními sestrami a 24 občany zajímajícími se o závislosti. V součtu jsme se věnovali 477 osobám.

 

AT Konference

 

Ve spolupráci s městem Plzeň, CPPT, o. p. s., Point 14 a Střediskem křesťanské pomoci jsme v říjnu uspořádali již 8. ročník krajské AT konference o prevenci a léčbě závislostí. Tentokrát s podtitulem „Žádoucí účinky služeb z pohledu klienta, pracovníka a zadavatele.

Na této konferenci se naši pracovníci vystoupili se třemi příspěvky a to: 1) Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání 2) Vývoj klientely v prostředí klubové a privátní prostituce v Plzni 3) Specifika výkonu terénní práce s uživateli drog na malém městě pracovnicí v tomto městě trvale žijící.

 

Další aktivity v rámci oboru

 

Naše zkušenosti a know how si nenecháváme jen pro sebe, ale snažíme se o ně podělit i v rámci oboru. Poskytli jsme stáž v našem terénním programu absolventce oboru sociální práce na ZČU a dále čtyřem kolegům TP Kotec, TP Point 14 a terénního programu pro lidi bez domova pod Městskou Charitou. Pěti studentům jsme poskytli data pro jejich ročníkové, bakalářské a diplomové práce. Jednomu doktorandovi podklady pro práci disertační.

 

Na Letní škole Harm Reduction jsme vystoupili s příspěvkem „Nové injekčně zneužívané opioidy.“ Na 8. adiktologické konferenci Jihočeského kraje prezentoval náš pracovník příspěvek Možnosti limity spolupráce lékáren se službami Harm Reduction. Naše služby jsme představovali metodikům prevence a na V. pracovním setkání protidrogových koordinátorů Plzeňského kraje.

 

 

FG Sananim

 

Stali jsme se partnerem Sananimu v jejich účasti na mezinárodním projektu Nové psychoaktivní látky mezi problémovými uživateli drog. Na konci listopadu jsme se připojili k Evropskému týdnu testování na HIV, který u nás organizoval SZÚ.

 

 

ČvT Jinou cestou

 

Začali jsme spolupracovat s Člověkem v tísni na přípravě seminářů v jejich projektu Jinou cestou, které budeme následně lektorovat (jedná se o podporu osob, které se ocitly v nepříznivé situaci způsobené spácháním protiprávního jednání či porušením společenských norem).

 

 

Poslanecká sněmovna

 

Angažovali jsme se proti přijetí návrhu Zákona o regulaci prostituci, který se projednává v Poslanecké sněmovně.

 

 

Pracovní skupiny a asociace

 

Jsme zapojeni do Pracovní skupiny nízkoprahových služeb Plzeňského kraje, která pracuje pod hlavičkou ČAS. Aktivně se účastníme Fóra terénní práce. Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb a požádali jsme o členství v A.N.O. – Asociaci nestátních organizací. Pokračuje naše partnerství s portálem eDekontaminace. Stali jsme se členy pracovní skupiny Plac, kterou organizuje Odbor bezpečnosti MMP a má za úkol řešit situaci v této sociálně vyloučené lokalitě. 

 

 

Publikační činnost

 

 • Petr, M., Frýbert, J., Parula, M., Vrbová, J. (2014). Průzkum dosažitelnosti injekčního materiálu v Plzni s většinovým zaměřením na lékárny za 1. pololetí roku 2010. Adiktologie, (14) 1, 80-88.

 • Frýbert, J. (2014). Výkon Kontaktní práce. www.edekontaminace.cz

 • Frýbert, J. (2014). Význam pojmu komerční zneužívání v oblasti poskytování sexuálních služeb. Sociální práce (14) 1,

  113-115.

 • Frýbert, J., Ackrmannová, M. (2014). Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. www.edekontaminace.cz

 • Frýbert, J., Pařízková, A. (2014). Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního

  programu. Sociální práce (14) 2, 87-104.

 • Frýbert, J. (2014). Institucionální přístup k ženám věnujícím se pouliční prostituci. In: Havelková, B., Hančilová, B.

  (eds.): Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci. Praha: Slon.

 • Frýbert, J. (2014). Prostituci nelze řešit útiskem nejslabších a nejzranitelnějších. www.denikreferendum.cz

  Čas a data jsme poskytli při vyplňování různých dotazníků a průzkumů NMS, jejichž evaluace by měla přinést výsledky našemu oboru (testování uživatelů drog v roce 2013, sčítání adiktologických služeb). Pro Kliniku Adiktologie jsme vyplnili rozsáhlý dotazník k projketu Local Pass. Pro společnost SANK jsme se zapojili do dotazníkového šetření na téma Vedení a řízení NNO

 

bottom of page