top of page

Substituční

centrum

Plzeň

Substituční centrum Plzeň je nestátní zdravotnické zařízení určené k ambulantní léčbě opiátových závislostí. Bylo založeno v roce 2 009 a z důvodu vyšší účinnosti léčby kombinuje farmakoterapeutický přístup s psychoterapií a sociální prací.

Provoz v centru

 

Substituční centrum Plzeň (SCP), které provozuje Ulice - Agentura sociální práce, o.s., bylo otevřeno v druhé polovině roku 2009. Za celou dobu své existence přijalo 122 klientů, z toho jich přibližně 40 % do léčby vstoupilo opakovaně. 

 

Program SCP je rozdělen do tří stupňů. První stupeň je spíše nízkoprahový, klienti docházejí denně. Další stupeň je podmíněn negativními toxikologickými vyš. a dobrou spoluprací v programu, výhodou jsou výdeje na víkend. V posledním stupni jsou spolupracující klienti, kteří mají legální zaměstnání a negativní toxikologie. Ti dostávají výdeje na více dní. 

 

Vedle farmakoterapie poskytujeme i nefarmakologickou složku léčby, kterou zajišťuje lékař se sociální pracovnicí - adiktoložkou. Jedná se především o zdravotní poradenství, psychoterapii, sociální poradenství. Důraz je kladen na pomoc nevytrhujíc klienta z běžného života, nediskriminační praxi a individuální bio-psycho-sociální přístup. Snažíme se poskytovat rozšířený typ léčby, který v některých službách přechází v typ komplexní – tzn., že nabízíme plnohodnotnou somatickou léčbu, psychoterapii i sociální poradenství. Pro klienty jsme schopni v rámci spolupracujících zařízení zabezpečit terapii somatických a psychických poruch. Velice dobře spolupracujeme s MUDr. Hejdou, kam odkazujeme klienty k internímu vyšetření a následně i k léčení HCV. Aktuálně jsou 2 klientky v léčbě HCV. Ke zlepšení klientovi situace slouží síť spolupracujících organizací zdravotních i sociálních. Dobrá je i spolupráce s PN v Dobřanech a FN Plzeň PK oddělení detoxifikace. 

 

 

 

SUBOXON vs VZP

 

V roce 2014 se nám podařilo po více jak půlročním jednání dojednat s VZP spoluúhradu (úhradu) Suboxonu u 3 klientů. Do této doby, vzhledem k problémům ve vykazování, nebyla úhrada proplacena.

 

 

VZP

 

Na konci roku 2014 jsme byli nuceni řešit zamítavé stanovisko VZP k prodloužení smlouvy. Hrozil tak faktický zánik substitučníh centra. Důvodem k zamítnutí žádosti o prodloužení smlouvy byla rozsáhlá anylýza potřebnosti služby v regionu, ze které vzešel závěr, že klienti substitučního centra mají ve svém okolí dostatečné množství programů pro čerpání analogických služeb. Jsem jediné substituční centrum v Plzeňském kraji. Po intezivních jednáních bylo nakonec zamítavé stanovisko 17.12.2014 telefonicky oblastní ředitelkou VZP dementováno.

 

Focus group pro Sananim

 

Na podzim jsme spolupracovali s pracovníky z.ú. Sananim na výzkumu nových syntetických drog (Project: New Psychoactive Substances among People Using Drugs Heavily - Towards Effective and Comprehensive Health Responses in Europe).

Již tradičně jsme uspořádali pro klienty velikonoční a vánoční pracovní dílnu.

 

 

Nové drogy

 

Ve sledovaném roce se zvýšilo sekundární užívání pervitinu. Před vstupem ho klienti užívají jako náhradu za nelegální opioid (Vendal Retard, jiné morfinové tablety, nově i fentanylové náplasti), který nemohou na černém trhu sehnat. V občasném užívání poté pokračují i v substituční léčbě. Co se týče užívaných látek při vstupu do programu, i nadále se jedná o různé formy morfinových tablet a nově i fentanylu. Ten klienti získávají z vyváření fentanylových náplastí, odvar si následně aplikují. Setkali jsme se i s tím, že si někteří klienti náplasti lepí pod jazyk, nebo žvýkají. Zkušenost s fentanylem jsme zaznamenali u 10 žadatelů o vstup do programu což je oproti loňskému roku více jak dvojnásobek. Co se týče primární návykové látky je to u 67% klientů Vendal Retard, heroin u 23% klientů a Subutex 10% klientů. Celkově došlo ke snížení užívání Subutexu, naopak se navyšuje užívání Vendalu. 

 

 

Testy OSPOD

 

Již přes dva roky nabízíme službu screningového testování z moči na přítomnost psychoaktivních látek, včetně klientů z UMO3. Testování probíhá následovně. Pracovník orgánu sociálně-právní ochrany kontaktuje Substituční centrum Plzeň (SCP), že má klienta, kterého potřebuje otestovat. Pokud jde o případ jednorázového testování - pracovník s klientem sepíše individuální plán, jehož součástí je i souhlas s předáváním informací orgánu sociálně-právní ochrany. Pokud jde o dlouhodobější testování, které má prokázat, že dotyčná osoba neužívá psychoaktivní látky, sejdou se zainteresované strany (OSPO, SCP a klient) a sepíší dohodu o spolupráci. Ta upravuje frekvenci testování, způsob předávání informací, dobu spolupráce, popř. další ujednání – např. pomoc při řešení problému závislosti (terapie), zprostředkování léčby apod. Tento postup je důležitý, že jsou přítomné všechny strany a zamezuje to tak další manipulaci ze strany klienta.

 

Klient poté odevzdá vzorek moči pod dozorem zdravotního pracovníka (u odběru je přítomná sestra, nebo pod kontrolou kamery). Pokud nesouhlasí s výsledkem testu, může se test opakovat, popř. odešleme vzorek do Ústavu soudního lékařství. Výsledek takto odeslaného vzorku je k dispozici za 14 dní. Tato služba je řešena individuálně, vzhledem k vytíženosti Ústavu soudního lékařství i k finanční nákladnosti. Ve výjimečných případech lze tuto službu hradit ze zdravotního pojištění. Standartě klient dostává zprávu o výsledcích toxikologie, podepisuje převzetí této zprávy, kopii archivujeme. Následně zprávu elektronicky odesíláme pracovníkovi OSPOD.

 

Testování klientů SPOD je pro Substituční centrum Plzeň aktivita, která nekoresponduje s cíli programu. Nemůžeme na ni žádat dotace a proto je ji třeba plně hradit zadavatelem, v tomto případě OSPOD příslušné městské části. Testování obsahuje kromě samotného materiálního vybavení také práci vyškoleného zdravotního personálu, náklady na manipulaci s infekčním odpadem, podíl na energiích zařízení … 

 

bottom of page