top of page

Terénní

program

Ulice

Terénní program Ulice je programem terciální prevence určený uživatelům drog a osobám komerčně zneužívaným. Program byl založen v roce 2001, tedy jako pilotní projekt organizace a to ještě jeden rok před jejím oficiálním založením. Dosud pracuje s původními myšlenkami a principy, s prostorem a institucemi v něm a s časem tak, aby následoval klienta.

 

Terén v Plzni

 

Již od vzniku programu v roce 2001 se jeho pracovníci snaží udržovat určitá kontaktní místa a časy jejich návštěv. Tímto způsobem jsme se stali pro klientelu dostatečně čitelnými a transparentními. Mezi hlavní prostory, kde se většina kontaktů odehrává, patří centrum města, oblast Jižního předměstí a městská část Petrohrad.

 

V centru Plzně jsme za rok 2014 uskutečnili 1 298 (24%) kontaktů s uživateli drog a při 756 (17%) výměnách jsme vyměnili 5 311 (4%) stříkaček. Stále platí, že klienti ve městě nemají zájem příliš měnit nebo jen velmi málo kusů během výměny.  Pouze při 58% kontaktů došlo zároveň i k injekčnímu výměnnému programu.   

Byty

 

Jedním ze základních způsobů práce harm reduction je pro nás práce na toxibytech. Tedy tam, kde je klient doma v rodinném prostředí, anebo kde žije s partnerem či v rámci komunity uživatelů drog. Jedná se o byt, ve kterém žije klient či skupina klientů, které vzájemně spojuje společný jmenovatel, droga. Činnost v takovémto prostoru s sebou přináší výhody v poznání širšího kontextu uživatelova života.

 

Tento typ kontaktování je z mnoha hledisek výhodný pro nás i klienty – zejména díky pravidelnému přísunu pomůcek harm reduction a dalších našich služeb, snazšímu proniknutí do komunity uživatelů drog, včasné seznámení se začínajícími uživateli a v neposlední řadě navázání bližších kontaktů. Jelikož se na námi kontaktovaných bytech vyskytují z 95% Romové, jsme často jediní zástupci majoritní společnosti, se kterými se setkávají v pozitivní rovině a bez předsudků, což pomáhá snižovat předsudky a zároveň i práh dalších organizací.

 

Další nespornou a důležitou stránkou tohoto typu práce s klienty, je možnost navázat bližší kontakt s jejich rodinnými příslušníky a pracovat i s nimi (např. poskytování testů na infekční choroby, zvýšení informovanosti v drogové, sociální a zdravotní oblasti). Shledáváme, že poskytováním služby tímto způsobem, dochází k výraznému snížení stigmatizace klientů i pracovníků.

 

Během roku 2014 navštěvovali pracovníci celkem 52 bytů klientů (z nich 40 bytů patřilo uživatelům drog). 70% navštěvovaných bytů bylo na ubytovnách. Na bytech vyměnili pracovníci 75 987 injekčních setů, což odpovídá 53% z celkového počtu. Proběhlo zde 44% všech námi provedených výměn a uskutečnili jsme zde 35% kontaktů s uživateli drog. Práci na bytech shledáváme jako nejefektivnější nástroj v rámci snižování rizik.

Trasa

 

Trasa je neoficiální, za to však všeobecně povědomé označení pro prostor, kde se v  Plzni uskutečňuje pouliční prostituce. Tato „trasa“ se táhne od 3. brány Škodovky až k benzinové pumpě mezi Plzní a Sulkovem. Celý prostor skýtá téměř 6 kilometrů. Trasa byla procházena pracovníky 3x týdně v obou směrech.

 

Terénní sociální pracovníci zde svým klientům, respektive klientkám poskytují výměnný injekční program uplatňující principy harm reduction, nabízejí jim kondomy, lubrikační gely, těhotenské testy či menstruační houbičky. Klientele je často přímo na místě zprostředkováno screeningové testování na virová onemocnění, je jí nabízena asistenční služba k lékaři či na úřad v rámci zdravotního a sociálně-právního poradenství.

 

U klientek se soustředíme také na snížení rizik, co se týká nebezpečí plynoucího z provozování pouliční prostituce. Mluvíme s klientkami, jak předejít násilí na nich páchaném, jak se vyvarovat napadení, okradení či znásilnění.

 

V roce 2014 vyměnili pracovníci na trase 8 152 injekčních setů (6% z celkového počtu) a proběhlo zde 1 540 kontaktů, to je 22% všech uskutečněných kontaktů (zde polovinu kontaktů tvoří klientela, která nepatří mezi uživatele drog). V souvislosti s prostitucí a komerčním zneužíváním zde bylo kontaktováno 70 klientek, z nichž 33 je drogově závislých (18 pervitin, 15 Vendal). Kromě nich jsme zde kontaktovali ještě 30 mužů, kteří zde figurují v rolích ochránců, partnerů či kamarádů a řidičů. Z nich bylo 8 uživatelů Vendalu, 8 pervitinu a 14 z nich drogy neužívá.

Erotické kluby a priváty

 

Ze stejných důvodů pracujeme i se ženami, které provozují svoji profesi na erotických klubech a privátech. Důvodem návštěv je minimalizace rizik v jejich způsobu života, zájem je zde především o testy na infekční choroby. Letos jsme navštěvovali 6 klubů a 8 privátů.

 

Kontaktovali jsme zde 71 klientů (66 žen a 5 mužů – jen jeden z mužů zde však pracoval jako prostitut), se kterými proběhlo 134 kontaktů. Žádná z kontaktových osob nespadala do skupiny problémových uživatelů drog. Avšak devět žen mluvilo o své pervitinové kariéře v minulosti.

 

Další tři klientky z prostředí klubů a privátů využívaly služby v naší kanceláři (především screeningové testování), jedna z nich je injekční uživatelkou pervitinu. ​

Kancelář na Petrohradě

 

Od počátku roku 2005 sídlí Terénní program Ulice v Úslavské ulici na Petrohradě. Kancelář nefunguje jako kontaktní centrum (jsme terénní program) a tak jsme zde klientům k dispozici pouze 9 hodin týdně. Kancelář slouží jako prostor pro klienty, kde je v klidu možné vyřídit zakázky, které v terénu vyřídit nelze, nebo si sem mohou zajít kvůli testování na infekční choroby. Je zde samozřejmě možný i injekční výměnný program.

 

Navštěvuje nás zde převážně jiný druh uživatelů návykových látek, než se kterými se setkáváme na ulici či v toxibytech. Jsou mezi nimi zástupci skryté komunity měnící naráz cca 500 stříkaček, občasní uživatelé nebo ti, kteří chodí obden pro 2 až 5 stříkaček. Jedná se především o uživatele pervitinu z majoritní společnosti.

 

Prostor kanceláře využívají i někteří klienti, kteří nejsou uživatelé drog, a to převážně z důvodu anonymního a bezplatného testování na infekční choroby. Jedná se o bývalé uživatele, ženy z klubů, klientky z trasy, mladé lidi po nechráněném sexuálním kontaktu, či o partnery a příbuzné drogových klientů.

 

V průběhu prvního pololetí 2014 vyměnili pracovníci v kanceláři 42 953 injekčních setů, což je 30% z celkového objemu výměn. Přestože se jedná o velké množství stříkaček, proběhlo zde jen 12% kontaktů a jen 18% výměn. Vysoké číslo vyměněných stříkaček je dáno hlavně lidmi, kteří sem chodí měnit velké objemy naráz (většinou nejen za sebe, ale za celé skupiny uživatelů pervitinu a pervitinových bytů).

SIS

 

Od října 2007 působíme v projektu Společnosti Tady a teď, o.p.s., která provozuje Středisko inklusivních služeb (SIS). Do tohoto projektu jsme byli přizváni spolu s dalšími organizacemi. Až do roku 2009 SIS fungoval v sociálně vyloučené lokalitě Resslova 13. Po té co město obyvatele domu vystěhovalo, rozhodlo se Tady a teď přesunout SIS do sociálně vyloučené lokality Plac. Opět jsme byli přizváni ke spolupráci.

 

Ve středisku jsme k dispozici jednou týdně na hodinu, což není mnoho. Za rok 2014 zde bylo kontaktováno 54 klientů, 51 z nich byli uživatelé drog. Klienti zde vyměnili 1 227 stříkaček.

Regiony - Rokycany, Klatovy, Nepomuk

 

Rokycany

 

Terénní sociální práce probíhá také ve městě Rokycany, kam dojíždíme vlakem jednou týdně na 3 hodiny.

 

Během roku 2014 jsme zde kontaktovali 61 klientů, se kterými proběhlo 229 kontaktů. Pracovali jsme se 49 injekčními uživateli drog (36 pervitin, 10 fentanyl, 2 vendal, 1 Subutex), z nich 22 uživatelů byly prvokontakty. Dále jsme byli v kontaktu s 12 nedrogovými klienty (mezi nimi je 5 bývalých uživatelů, kteří v průběhu let práce s námi začali abstinovat), v této skupině se jednalo o 3 prvokontakty. V Rokycanech bylo vyměněno 1 673 stříkaček. Dalších 87 osob bylo aktivně osloveno v rámci výkonu Úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem.

 

V ulicích města Rokycany jsme posbírali 90 použitých injekčních stříkaček.

 

Klatovy

 

V na začátku roku 2013 jsme byli osloveni Krajským úřadem Plzeňského kraje, zda bychom v rámci terénní sociální práce mohli začít působit i v dalších městech našeho kraje. Po zkušenostech ze zmiňovaného roku jsme se rozhodli v činnosti pokračovat i v roce letošním.

Do Klatov jezdíme jednou týdně na 4 hodiny. V roce 2014 jsme pracovali se 48 klienty (41 pervitin, 7 alkohol), kterým bylo vydáno 6 512 stříkaček. Mezi klienty bylo 37 prvokontaktů. Dalších 72 osob bylo aktivně osloveno v rámci výkonu Úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem.

 

Ve městě Klatovy jsme posbírali 69 stříkaček.

 

V letošním roce jsme se angažovali při jednání na radnici ve prospěch klientů a to jednak v chování strážníků Městské policie vůči našim klientům, dále pak v jejich vození na záchytku do Plzně za astronomické částky, díky nimž se našim klientům zvyšuje dluhové zatížení. Navázali jsme také spolupráci s OSPOD kvůli vyřizování léčby pro těhotné a matky uživatelky.

 

Nepomuk

 

Stejná situace jako s prací v Klatovech, nastala i ve městě Nepomuk. I zde jsme se po loňském monitoringu rozhodli působit dlouhodobě a pokračovat zde v započaté činnosti. Do Nepomuku jsme dojížděli v úterý vlakem jednou za dva týdny a přímou prací jsme zde trávili 3 hodiny. V roce 2014 jsme spolupracovali s 21 klienty, (19 pervitin, 2 alkohol), kterým bylo vydáno 232 stříkaček. Mezi klienty se ve 13 případech jednalo o prvokontakt. Dalších 43 osob bylo aktivně osloveno v rámci výkonu Úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem. V Nepomuku jsme zaznamenali pouze tři nálezy pohozených stříkaček.

 

Z důvodu nezájmu představitelů města, jejich špatné komunikace a neochoty podílet se finančně na chodu programu, jsme se na konci roku rozhodli, v roce 2015 již v Nepomuku nepokračovat. Svoje služby jsme připraveni nabídnout městu, které bude mít o naši práci větší zájem.

Monitoring problematických prostor

 

Kromě kontaktování a výměnného injekčního programu se v terénu zaměřujeme i na monitoring problematických prostor. Jedná se o veřejná prostranství, kde se často pohybují naši klienti a kde dochází k aplikaci nelegálních návykových látek.

 

V Plzni se jedná především o sociálně vyloučenou lokalitu Plac a přilehlé okolí, park na Husově náměstí, Centrální autobusové nádraží a přilehlý park na náměstí Emila Škody, okolí Klubu 21 a most Milénia, oblast zvaná Ježíšek, okolí Mikulášského náměstí včetně hřbitova u něj a čtvrť Petrohrad. Zvláštní pozornost věnujeme i izolovaným ubytovnám na okrajích města, jmenovitě Panelárna, Sklárna, Karlov.

Sběr infekčního materiálu

 

V posledních letech jsme v podstatě jediná organizace v Plzni, která je schopná pružně zareagovat na informaci obyvatel města o pohozených injekčních stříkačkách. Kromě těchto nahlášených případů, pravidelně sbíráme použité injekční stříkačky ve výše uvedených rizikových lokalitách v Plzni a dalších městech regionu, do nichž pravidelně dojíždíme.

 

V roce 2009 jsme se zapojili do projektu Bezpečné město, který spustila Policie ČR a město Plzeň. Jeho cílem je zlepšení bezpečnostní situace na území města Plzně a zvýšení pocitu bezpečí občanů v Plzni. Jedním ze způsobů zapojení se naší organizace do tohoto projektu, je mimo jiné i sběr použitého injekčního materiálu.

 

Nejvíce postiženými prostory jsou v tomto ohledu v Plzni: oblast trasy pouliční prostituce (150 nálezů), okolí Mikulášského náměstí (126 nálezů), lokalita Plac a její bezprostřední okolí (105 nálezů), Centrální autobusové nádraží (83 nálezů).

 

Během roku 2014 jsme v ulicích a parcích města Plzeň našli a zlikvidovali 751 odhozených injekčních stříkaček. Pokud k tomu připočteme i práci v regionech (162 nálezů), posbírali jsme jako program celkem 913 odhozených stříkaček.

Screeningové testy

 

Nabízíme možnost screeningových testů a to na: HCV, HIV, HBV, HAV a syfilis. V průběhu roku 2014 bylo zprostředkováno klientům celkem 1 167 testů - 286 na HCV, 289 na syfilis, 295 na HIV, 291 na HBV a 6 na HAV. Testovali jsme celkem 200 osob, což je za posledních pět let navýšení více jak dvojnásobné. Z testovaných klientů bylo 93 aktuálních uživatelů nelegálních návykových látek.

 

Co se týká reaktivních výsledků, na HIV a HAV nebyl žádný reaktivní výsledek. Na syfilis jeden a na HBV dva (v těchto případech se jednalo o neuživatele, šlo o partnery pouličních prostitutek). Na HCV bylo reaktivní 33 osob (2 bývalí uživatelé, 1 neuživatelka a 30 aktivních injekčních uživatelů drog). Počet reaktivních výsledků na HCV je poměrně alarmující, jedná se o třetinu testovaných uživatelů drog.

Spolupráce s lékárnami

 

V souladu se zjištěními v odborné literatuře, spolupracujeme v Plzni již od roku 2010 s některými lékárnami na snižování rizik u osob, které zde nakupují injekční stříkačky. Lékárny distribuují námi připravené sety „harm reduction“ obsahující parafernálie pro injekční uživatele drog, odkaz na naše služby a popis jak jednotlivé propriety správně použít.

 

V lékárně v Aleji Svobody jsme zanechali 167 setů. Lékárna Centrum na Doubravce distribuovala 146 setů a lékárna na náměstí Republiky si vzala 3 sety.

 

Celkem jsme během roku 2014 ve dvou rokycanských, čtyřech klatovských a třech plzeňských lékárnách zanechali 881 setů. Kromě těchto devíti spolupracujících lékáren jsme ještě v rámci výzkumu navštívili a provedli šetření v dalších 12 lékárnách, tam však o spolupráci zájem neměli. Celá tato služba stojí na ochotě majitelů lékáren a především zájmu personálu, nabízet sety zákazníkům. Během roku jsme se setkali s dvěma lékárnami v Klatovech a jednou v Plzni, které s námi v podstatě ukončili spolupráci. Aby k nim nechodili uživatelé drog, raději přestali injekční stříkačky prodávat nebo je prodávají jen po větších baleních. Na konci roku jsme se bohužel my museli rozhodnout pro ukončení spolupráce s dvěma plzeňskými lékárnami. Spolupráce fungovala velmi dobře, ale neustále se snižující finanční prostředky z dotací nám neumožňují jednat jinak. Ponechali jsme jen spolupráci s lékárnami v regionech, zde jejich práci považujeme za nezastupitelnou, na rozdíl od situace v krajském městě.

Přednášková činnost

 

Pracovníci terénního programu provádí přednáškovou činnost koncipovanou pro dospívající přímo ohrožené životem s drogou nebo pro personál institucí, které s dospívajícími v jakémkoliv smyslu pracují.

 

Nabízíme čtyři základní témata přednášek:

 

  • Drogy (vyjasnění pojmů, rozdělení, charakteristika, nebezpečí, sociální chování).

  • Prostituce (jako častá doprovodná činnost drogové závislosti).

  • Nemoci (pohlavně přenositelné a infekční).

  • Činnost streetworkra (principy harm reduction a public health).

 

V prvním pololetí 2014 jsme dvakrát přednášeli pro studenty Fakulty zdravotních studií ZČU, celkem pro 40 studentů a 2 vyučující. Na ZŠ v Nepomuku jsme besedovali v pěti třídách osmých a devátých tříd, dohromady se jednalo o 98 žáků. Na ZŠ ve Stupně jsme realizovali interaktivní semináře pro žáky druhého stupně, s 29 žáky proběhal dvě setkání, se 42 žáky jedno setkání.

 

Ve druhém pololetí jsme v rámci adaptačního kurzu pro první ročníky Střední zdravotnické školy v Plzni přednášeli pěti třídám, což bylo 139 studentů. Dále jsme se věnovali vzdělávání 24 zdravotních sester v oblasti drogové problematiky. v rámci festivalu Můj život se závislostí jsme ve dvou setkáních besedovali se 24 lidmi. Na FF ZČU jsme měli seminář pro 8 osob v rámci předmětu Etnografie marginalizovaných skupin. Na dvě besedy si nás pro svých 71 učňů pozval Domov mládeže při Středním odborném učilišti elektrotechnickém.

 

Celkem jsme v tomto roce pracovali se 169 žáky ZŠ, 71 učni, 139 studenty SŠ, 47 vysokoškolskými studenty a jejich třemi pedagogy. Dále pak s 24 zdravotními sestrami a 24 občany zajímajícími se o závislosti. V součtu jsme se věnovali 477 osobám.

bottom of page