top of page

SPOLEK

ULICE

PLZEŇ

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
SPOLEK ULICE PLZEŇ

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PLZEŇ

Substituční centrum je rozděleno na dvě služby / zdravotní a sociální. Zdravotní služby poskytují substituční léčbu, sociální služba poskytuje odborné sociální poradenství. Tyto služby jsou navzájem propojeny a společně tvoří program Substitučního centra Plzeň.

 

Vedoucí Substitučního centra Plzeň je Mgr. Markéta Ackrmannová.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

SUBSTITUČNÍ LÉČBA

POSLÁNÍ

Substituční centrum Plzeň nabízí ambulantní formu léčby závislosti na opioidech – substituční léčbu. Jedná se o standardní léčebný postup, časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl abstinence na dobu, kdy ji bude klient objektivně i subjektivně schopen. Činnost programu SCP vychází ze dvou základních principů a to principu Public Health (ochrana veřejného zdraví) a principu Harm Reduction (snižování zdravotních a sociálních rizik).

CÍLOVÁ SKUPINA

Substituční program je primárně určen pro klienty starší 18-ti let, kteří škodlivě užívají, nebo jsou závislí na opioidech (morfin, buprenorfin, heroin, braun apod.), s rizikovým chováním (nitrožilní aplikace), u kterých selhávají pokusy o pobytovou léčbu, nebo o ní nejeví zájem.

Sekundárně poskytujeme sociální poradenství osobám blízkým primární cílové skupině, tj. jejich partnerům, rodině a blízkému sociálnímu okolí.

CÍLE

1. Ukončení rizikových způsobů aplikace nelegálních návykových látek (především intravenózní užití)

2. Snížení frekvence nebo ukončení užívání těchto látek

3. Ukončení rizikového chování, které souvisí s 

užíváním návykových látek

4. Omezení nebo ukončení kriminálního chování

5. Zlepšení sociálních vztahů klienta

6. Zlepšení sociální situace klienta

7. Příprava klienta na zahájení léčebného režimu, který by vedl k detoxifikaci, popřípadě zahájení abstinence bez užívání substitučních látek

8. Zlepšení psychického a fyzického stavu, léčba somatických nemocí

PRINCIPY PRÁCE

Zachování důstojnosti, individuální přístup, aktivizační přístup, rovný přístup, odbornost

 

PRACOVNÍCI

MUDr. Václav Stehlík – psychiatr, odborný garant programu / MUDr. Eva Tomášková – lékařka DPP /

Kristýna Karpíšková – zdravotní sestra / Markéta Ryšlavá DiS. – zdravotní sestra (od 03-09/2016 MD) /

Bohuslava Nová – zdravotní sestra / Kateřina Spourová – zdravotní asistentka (do 03-09/2016, dále DPP) / Mária Pařilová DiS. – zdravotní sestra /

Veronika Jandová – na mateřské dovolené / Veronika Cajthamlová – na mateřské dovolené / Pavlína Svatošová – zdravotní sestra na DPP

 

ČINNOST V ROCE 2016

Na začátku roku jsme vyhodnotili průzkum spokojenosti klientů. Klienti v průzkumu vyjádřili spokojenost, program splnil jejich očekávání. U 71% výrazně změnil kvalitu života a u 29% došlo ke zlepšení kvality života.

V únoru 2016 došlo k úpravě výdejní doby substitučních látek, na což klienti reagovali peticí, která s nimi byla transparentně řešena dle manuálů. Navíc vzhledem k připomínkám klientů bylo svoláno komunitní setkání klientů a pracovníků centra – kromě výdejní doby byly řešeny i další záležitosti související s provozem centra. Bylo domluveno, že komunitní setkání bude pravidelné minimálně 2x do roka, což bylo klienty kladně hodnoceno. V těchto setkáních chceme i nadále pokračovat. 

Od září jsme rozšířili nabídku služeb klientům o edukační skupiny. Jedná se o vzdělávací skupiny, jejichž témata souvisejí s léčbou závislostí. Pro klienty, kteří vstupují do léčby a pro nízkoprahové klienty jsou povinné.

V listopadu jsme se, stejně jako minulý rok, zúčastnili Mezinárodního testovacího týdne HIV, v rámci kterého jsme bezplatně a anonymně nabízeli screningové testování na HCV, HBV a HIV.  V prosinci byla zahájena inspekce MPSV na službu Odborného sociálního poradenství.

Celý rok 2016 se nesl ve znamení paliativní léčby, domlouvání a hledání následné péče o klienty s komorbiditou a to jak psychickou, tak somatickou. V této souvislosti došlo k upevnění spolupráce s Psychiatrickou klinikou FN Plzeň. I nadále jsme jako jedno z mála zařízení v republice poskytovali klientům ve spolupráci s VZP úhradu Suboxonu.

V tomto roce jsme kontaktovali zástupce Věznice Bory za účelem zmapování možné spolupráce. Dále jsme v roce 2016 vybrali nového supervizora – po dlouhých 6 letech jsme MUDr. Jakuba Minaříka nahradili Mgr. Barborou Novákovou. Na podzim jsme se zúčastnili IX. AT konference v Plzeňském kraji, kde jsme přednesli 2 příspěvky, které se vztahovaly k substitučnímu centru.

TVRDÁ DATA

39 klientů v léčbě / 29 mužů / 10 žen / 29 žadatelů o léčbu / 11 nastoupilo léčbu / 5 prvokontaktů / 35 klientů v léčbě metadonem / 4 klienti v léčbě suboxonem / 13 klientů ukončilo léčbu / 9 bylo vyloučeno / 368 individuální psychoterapie / 763 intervencí po telefonu / 2 těhotenské testy / 919 testů na přítomnost drog / 3 162 alkotestů / 33 zdravotních ošetření / 5 210 výdejů substituční látky /

16 poradenství pro osoby blízké

Testování pro OSPOD:

umo1 / 13 klientů / 148 testů

umo2 / 2 klientů / 33 testů

umo3 / 21 klientů / 583 testů

umo4 / 3 klientů / 38 testů

ostatní / 5 klientů / 133 testů

Testování pro PMS:

28 klientů / 176 kontaktů / 469 sigl testů / 34 multi testů

ZS

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

POSLÁNÍ

Poskytovat poradenskou podporu a informace zájemcům o substituční léčbu a uživatelům substituční léčby tak, aby dokázali aktivně řešit závislost a problémy s ní spojené a tím zlepšovali kvalitu svého života.

Uživatel služby je pro nás klient.

CÍLE SLUŽBY

Služba je nefarmakologickou složkou léčby a navazuje na zdravotní část programu. V rámci propojení je stanoven minimální kontakt s klientem na 1x za měsíc, přičemž může být domluven užší rámec. Jsme tak schopni adekvátně reagovat na potřeby klienta a být s ním v pravidelném kontaktu.

Obecné cíle odborného sociálního poradenství:

1. Udržet nebo posílit schopnosti, dovednosti uživatele služby s cílem dosáhnout jeho větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě.

2. Poskytnout uživateli podporu a pomoc při řešení jeho nepříznivé životní a sociální situace, zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky.

3. Zvýšit orientaci uživatele v síti sociálních služeb, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů.

4. Motivovat uživatele k řešení jejich sociální situace a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Naše cíle:

1. Poskytování kvalitních a odborných informací klientům a zájemcům o službu.

2. Pomoci klientům zorientovat se v situaci, kterou prožívají jako nepříznivou, tíživou a neřešitelnou.

3. Poskytování sociálního, zdravotního a právního poradenství.

4. Provázení klienta při hledání jeho cílů a podpora při jejich naplňování.

5. Rozvíjet kompetence klienta tak, aby byl schopen své problémy aktivně řešit.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby česky, nebo slovensky hovořící, starší 18 let, které škodlivě užívají, nebo jsou závislé na opioidech (morfin, buprenorfin, heroin, braun, fentanyl apod.) a chtějí svoji závislost řešit substituční léčbou / jsou zařazené v substituční léčbě.

Služba je poskytována i osobám se zdravotním postižením.

PRACOVNÍCI 

Mgr. Markéta Ackrmannová

ČINNOST V ROCE 2016

Tradičně jako každý rok nabídku služeb doplnila vánoční dílna. Dále jsme v roce 2016 podpořili iniciativu klientů, kteří se rozhodli, že se budou podílet na sbírce plastových víček ve spolupráci s 64. MŠ v Plzni. Stejně jako ve zdravotní části programu byl proveden a vyhodnocen průzkum spokojenosti klientů programu se službou. Klienti vyjádřili spokojenost jak s poskytovanými službami, osobou sociální pracovnice (jejím přístupem), tak s tím kolik času jim sociální pracovnice nabízí (věnuje).

TVRDÁ DATA

415 intervencí sociální práce / 27 doprpvodů klienta / 30 krizových intervencí / 29 žadatelů o léčbu /

11 klientů nastoupilo léčbu / 

SS
bottom of page