top of page
Světla ve tmě

2020

SPOLEK
ULICE
PLZEŇ

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ULICE

Poslání
Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytování sociálních a zdravotních služeb osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet se na vytváření odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v daném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví.

Členové spolku
Mgr. Markéta Ackrmannová / Kristýna Karpíšková / Mgr. Monika Mačasová / Markéta Ryšlavá, Dis. / Jitka Vrbová / Mária Pařilová, Dis. / Bc. Jarmila Cifrová / ING.  Lenka Vendelbergerová / PhDr. Jiří Frýbert / Mgr. Martin Parula / Jan Carlos Sekera / Karel Voborník / Bc. Ondřej Dvořák / Mgr. Jiří Mertl, PhD.

​Členové výboru

Mgr. Markéta Ackrmannová/vedoucí substitučního centra
Kristýna Karpíšková/vedoucí terénního programu
Mgr. Martin Parula/výkonný ředitel spolku

Členství spolku

Asociace poskytovatelů sociálních služeb / Asociace nestátních organizací A.N.O. Terénní program je členem Sekce HR. Ředitel je členem rady A.N.O. / Platforma pro sociální bydlení / Pracovní skupina nízkoprahových služeb Plzeňského kraje a Karlovarského kraje / Regionální platforma pro otázky integrace cizinců na území Plzeňského kraje / Partnerství s portálem eDekontaminace.

 

Podpořili nás

UV ČR / MPSV / MZ ČR / VZP / VOZP / Plzeňský kraj / Město Plzeň / UMO 3 / Klatovy /Rokycany / Přeštice / ​Suez Sita

LINE UP

Posláním Terénního programu Ulice je provádění terénní sociální práce u osob závislých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby podporujeme ve snižování rizik jejich způsobu života a tím přispíváme i k ochraně veřejného zdraví. Nabízenou službu provozujeme anonymně a bezplatně, a to v Plzni, Rokycanech, v Klatovech a v Přešticích.

Terénní Program Ulice

Cílová skupina
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Osoby komerčně zneužívané a osoby pohybující se v sexbyznysu

Principy práce
bezplatnost, zachování důstojnosti, individuální přístup, aktivizační přístup, místní a časová dostupnost, anonymita, nízkoprahovost, rovný přístup, odbornost

Cíle

Vyhledávání a kontaktování naší cílové skupiny

Zlepšení či zachování zdravotního stavu klienta

Zlepšení či zachování sociální situace klienta

Ochrana veřejného zdraví

Pracovníci a pracovnice
Kristýna Karpíšková – vedoucí programu
Jana Řezáčová – zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Jarmila Cifrová – další odborná pracovnice
Ondřej Dvořák – pracovník v sociálních službách
Kateřina Tichá – sociální pracovnice
Tomáš Hegner – pracovník v sociálních službách (od června 2020)

Dobrovolníci a dobrovolnice

Robert Duba

Karin Fízelová

Darina Hartlová

Hanka Palečková

Činnosti v roce 2020

 • Konečně jsme se přestěhovali – po dlouhém pátrání máme nové prostory a bydlíme v novém.

 • Nemálo klientů do nového kanclu, i přes několikaměsíční informační kampaň, dlouho hledají cestu.

 • Po dlouhých letech upravujeme provozní dobu v pondělí. Snažíme se jít klientům naproti. Takže od února jinak.

 • Série přednášek v Rokycanském gymplu – jezdili jsme společně se sestřičkami ze Substitučního centra Plzeň. A bylo to fajn!

 • Prošli jsme školením o dluhovém poradenství kolegyň z Člověka v tísni.

 • Přišel Covid.

 • Okamžitě jsme začali mapovat měnící se nařízení, dostupnost zdravotnických a sociálních služeb, které zejména na jaře byly houfně zavírány nebo omezovaly provoz.

 • V návaznosti na to, jsme upravili způsob poskytování služeb (ochranné pomůcky, zvýšená dezinfekce, a tyhle srandy).

 • Vyjednali jsme s Diecézní charitou Plzeň, že jejich potravinovou pomoc budeme distribuovat našim klientům sami napřímo.

 • Protože roušky a respirátory nebyly k sehnání, vyslali jsme do světa videoprosbu o šité roušky. Obrovské množství dárců se postaralo o to, že jsme měli co rozdávat klientům.

 • K tomu jsme začali s distribucí rukavic, dezinfekce na ruce a vitamínů, pitné vody.

 • Taky jsme zcela zrušili limity pro výdej HR materiálu – aby klienti měli všeho dost a nemuseli být v kontaktu se službou tak často. To se povedlo. Počet kontaktů totiž klesl, ale počet poskytnutých výkonů na kontakt se znásobil.

 • Tiskli jsme info letáky pro klienty – o covidu, o nouzovém stavu a trestních sazbách, o vládních opatřeních, o fungujících službách.

 • Připojili jsme se k apelu na město Plzeň o nutnosti urgentně řešit zázemí pro osoby bez přístřeší a vznik karanténních prostor.

 • Podali jsme stížnost na hlídku Městské policie, která dle našeho názoru hrubě atakovala pracovníky i klienty při jednom z kontaktů – zamítnuta.

 • Pokračující jednání o naloxonovém pilotním programu stopnuta, kvůli covidu.

 • Chystali se k nám na stáž kolegové ze Slovenska, ale covid…

 • Taky jsme odpískali každoroční letitou akci Den s Ulicí – protože covid.

 • Připojili jsme se do jednání o vzniku stanového městečka Folmavská – poté i do provozu. To vše za plného poskytování našich služeb.

 • Zažádali jsme na KÚ o studenta a byl nám schválen. Hodně pomohl.

 • Zapojili jsme se do Studie přenosu Covid 19 mezi klienty a pracovníky adiktologických služeb (Národní monitorovací středisko pro drogy). Klienti a pracovníci tak měli možnost jedenkrát týdně absolvovat test na protilátky z kapky krve – anonymně a bezplatně. Bohužel se časem ukázalo, že jsou testy tak málo citlivé, že postrádají smysl.

 • Vypsali jsme výběrko. A nastoupil Tomáš Hegner.

 • Od června máme služební auto – darem od magistrátu města Plzeň. Konečně ty hory věcí nemusíme nosit na zádech.

 • Zapojili jsme se do testování nové klasifikace výkonů adiktologických služeb. 

 • Jana a Ondra mají kurz individuálního plánování.

 • Tomáš zase kurz pro pracovníka v sociálních službách.

 • Vzdělání neopomíjíme, jen je to trochu složitější…

 • Takže celá organizace prošla kurzem Vztahy a prostor v kontaktní práci od ČASu.

 • To jsme také zahájili povinné nošení roušek na pracovišti a objednali mašinu I CHROMA II, tedy každý zaměstnanec jednou týdně podstupuje antigenní test.

 • Protože stále není certifikační agentura, je nám prodloužen certifikát odborné způsobilosti pro RVKPP automaticky.

 • Rozdali jsme bezpočet rozhovorů do tisku i tlače, taky nějaká telka byla.

 • Vyplnili mraky dotazníků pro instituce i studentské práce.

 • Strávili hodiny na online poradách, supervizích i meziorganizačních koordinačních schůzkách.

 • S klienty komunikovali online častěji než jindy.

 • Zahájili jednání s Potravinovou bankou, abychom byli v tomto ohledu soběstační.

 • Účastnili jsme se: Sekce Harm reduction A. N. O., Platforma pro cizince, Platforma pro sociální bydlení, PLK, komunitní plánování Rokycany, komunitní plánování Klatovy, kulaté stoly

 • Pravidelně pořádáme Schůzku adiktologických služeb & friends v Plzni, která je určená pro pracovníky v přímé péči.

 • Děkujeme našim dobrovolníkům – bez vás by to nešlo!

 • Hlavní zásluhu na zvládnutí mají a velký obdiv zasluhují naši teréňáci! Bez ohledu na turbulentní a náročné časy zůstávali s klienty, řešili s nimi jejich už tak těžkou situaci a další problémy, které přinesl Covidový rok. Projevili vysokou profesionalitu, houževnatost a kreativitu. 

 • A tak jedeme dál!

336

POČET KLIENTŮ

276

Z TOHO UŽIVATELŮ DROG

2 805

KONTAKTŮ S UŽIVATELI SLUŽBY

113

PRVOKONTAKTŮ

2 441

DISTRIBUCE HR MATERIÁLU

1 148

NALEZENÝCH STŘÍKAČEK

115 773

PŘIJATÝCH STŘÍKAČEK

139 415

VYDANÝCH STŘÍKAČEK

2 360

VYDANÝCH KAPSLÍ

36

PRŮMĚRNÝ VĚK UŽIVATELŮ DROG

474

VÝKONŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE

224

VÝKONŮ INFORMAČNÍHO SERVISU

52

PROVEDENÝCH TESTŮ NA SYFILIS

49

PROVEDENÝCH TESTŮ NA HCV

51

PROVEDENÝCH TESTŮ NA HBV

54

PROVEDENÝCH TESTŮ NA HIV

10

KRIZOVÝCH INTERVENCÍ

23

ZDRAVOTNÍCH OŠETŘENÍ

175

POTRAVINOVÝCH BALÍČKŮ

90

HYGIENICKÝCH BALÍČKŮ

NEPOČÍTANĚ ROUŠEK, RESPIRÁTORŮ A DESÍTKY LITRŮ DESINFEKCE

26

UŽIVATELŮ FENTANYLU

23

UŽIVATELŮ VENDALU RETARD

2

UŽIVATELŮ HEROINU

219

UŽIVATELŮ PERVITINU

1

UŽIVATEL BUPRENORFINU

1

UŽIVATEL METADONU

3

UŽIVATEL THC

12

UŽIVATELŮ ALKOHOLU

Terén

Substituční centrum je rozděleno do dvou služeb – zdravotní a sociální. Zdravotní služba poskytuje substituční léčbu, sociální služba poskytuje odborné sociální poradenství. Tyto služby jsou navzájem propojeny a společně tvoří program Substitučního centra Plzeň.

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PLZEŇ

Substituce

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Poslání 
SCP poskytuje substituční léčbu a podporu klientům škodlivě užívajícím, nebo závislým na opioidech, aby aktivně řešili problémy spojené se závislostí a tím zlepšovali kvalitu (nejen) svého života.

Cílová skupina
Substituční léčba je primárně určena pro osoby starší 18-ti let, škodlivě užívající, nebo závislé na opioidech (morfin, buprenorfin, heroin, braun apod.), s rizikovým chováním (nitrožilní aplikace), u kterých selhávají pokusy o abstinenčně zaměřenou léčbu, nebo o ní nejeví zájem.

Cíle

KE KLIENTŮM:

 • Motivace klientů ke změně životního stylu (ukončení rizikových způsobů aplikace OPL; snížení frekvence nebo ukončení jejich užívání; omezení až ukončení kriminálního chování; nastavení hranic a dodržování pravidel SCP)

 • Zkompetentnění klientů v převzetí zodpovědnosti za svůj život

 • Zlepšení jejich sociální situace (v rámci odborného sociálního poradenství)

 • Upevňování a zlepšování vztahových a komunikačních dovedností

 • Příprava klientů na zahájení léčebného režimu, který by vedl k detoxifikaci, eventuálně abstinenci bez užívání substituční látky

 • Psychosomatická stabilizace a léčba klientů

 

KE SPOLEČNOSTI:

 • Uplatňování zásad Harm Reduction (snížení výskytu a přenosu infekčních chorob, snížení počtu úmrtí v důsledku předávkování…)

 • Snižování kriminality a tím i veřejných výdajů

 • Zvyšování úrovně informovanosti u veřejnosti

 

K ODBORNÉ VEŘEJNOSTI:

 • Zvyšování informovanosti a vzdělání

 • Navazování spolupráce

 • Znalost a využívání stávající sítě zdravotních a sociálních služeb, potažmo institucí

 • Účast na výzkumné činnosti

 • Aktivní účast v odborných sekcích, společnostech a pracovních skupinách

 

K LEGISLATIVĚ:

 • Posouvání a změna legislativního rámce aktivní účastí v odborných sekcích

 

K SOBĚ:

 • Dodržování etického kodexu Spolku Ulice Plzeň, jeho manuálů, dalších provozních dokumentů SCP; standardů substituční léčby,

 • Odborný i osobnostní rozvoj, vzdělávání se, Pravidelná účast na supervizích

PRINCIPY PRÁCE
Zachování důstojnosti, individuální přístup, aktivizační přístup, rovný přístup, odbornost 

PRACOVNÍCI ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

MUDr. Václav Stehlík – psychiatr, odborný garant programu

MUDr. Světlana Levorová – lékařka - DPP

Markéta Ryšlavá DiS. – zdravotní sestra 

Barbora Hladíková DiS. – zdravotní záchranář do 9/2020, dále DPP

Mária Pařilová DiS. – zdravotní sestra

Pavlína Vaňkátová – zdravotní sestra od 3/2020

Martina Svobodová – zdravotní sestra DPP od 10/2020 

Kristýna Slaninová – praktická sestra DPP

ČINNOSTI V ROCE 2020

 • Služby substitučního centra Plzeň byly v roce 2020 poskytovány kontinuálně, bez přerušení, s mírnými omezeními vzhledem k pandemickým opatřením a to 2 měsíce na jaře a 2 měsíce na podzim. Přerušeny byly pouze edukační skupiny.

 • Na jaře jsme upravili výdejní/otvírací doby pro klienty, tato úprava navázala na omezení provozu a byla tak klienty lépe přijata. V této souvislosti byla i upravena pracovní doba pro sestry.

 • Klientům jsme poskytovali ochranné prostředky.

 • Zapojili jsme se do studie NMS ADI-COVID 19, klienti tak měli možnost se nechat dobrovolně otestovat na protilátky IgM a IgG Covidu 19

 • V květnu byla naplněna kapacita programu a z toho důvodu byl zaveden pořadník zájemců o substituční léčbu. V červnu bylo v programu 43 klientů, přičemž kapacita je 40 klientů.

 • V září jsme se přestěhovali do nových prostor společných s Terénním programem Ulice i vedením organizace.

 • V říjnu probíhal monitoring pracovní doby s cílem prozkoumat volnou kapacitu pracovníků/programu. 

 • I nadále nabízíme možnost úhrady substituční léčby Suboxonem zdravotní pojišťovnou, jako jedno z mála center v ČR. V roce 2020 se zdravotní pojišťovny (111, 201) podíleli na úhradě Suboxonu u 7 klientů.

STATISTIKA

Počet klientů v substituční léčbě 52 (z toho 36 mužů a 16 žen)

Počet žádostí o léčbu byl 52, což je o 40% více než v předešlém roce, z toho bylo přijato do substituční léčby 20, zbylí nedodrželi podmínky pro vstup, nebo přestali mít zájem.

Prvokontaktovaných klientů bylo 10

V roce 2020 jsme zaznamenali oproti roku 2019 nárůst počtu klientů v substituční léčbě a to o 21%

Program substituční léčby ukončilo 18 klientů, z toho bylo 11 klientů vyloučeno pro opakované porušování pravidel programu. 

STATISTIKA ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

klientů provedený alkotest

TESTOVÁNÍ PRO PMS

I v roce 2020 jsme službu testování na přítomnost OPL jsme nabízeli pouze Probační a mediační službě (dále PMS). Testování probíhalo na základě individuálního plánu klienta v souvislosti s dohodou mezi SCP a PMS, přičemž se jedná o zdravotní službu. Tato služba byla využita výrazně méně, než tomu bylo v uplynulých letech a to vzhledem k pandemickým opatřením.

SOCIÁLNÍ SLŽBA
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poslání 
Poskytovat poradenskou podporu a informace zájemcům o substituční léčbu a uživatelům substituční léčby, tak aby dokázali aktivně řešit závislost a problémy s ní spojené a tím zlepšovali kvalitu svého života. 

Cíle

KE KLIENTŮM:

 • Udržet nebo posílit schopnosti, dovednosti uživatele služby s cílem dosáhnout jeho větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě.

 • Poskytnout uživateli podporu a pomoc při řešení jeho nepříznivé životní a sociální situace, zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky. 

 • Zvýšení orientace uživatele v síti sociálních služeb, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů.

 • Motivovat uživatele k řešení jejich sociální situace a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Naše cíle:

 • Poskytování kvalitních a odborných informací klientům a zájemcům o službu.

 • Pomoci klientům se zorientovat se v situaci, kterou prožívají jako nepříznivou, tíživou a neřešitelnou.

 • Poskytování sociálního, zdravotního a právního poradenství.

 • Provázení klienta při hledání jeho cílů a podpora při jejich naplňování.

 • Rozvíjet kompetence klienta, tak aby byl schopen své problémy aktivně řešit.

Cílová skupina

Cílovou skupinu služby odborného sociálního poradenství jsou osoby česky, nebo slovensky hovořící, starších 18 let, kteří:

 • škodlivě užívají, nebo jsou závislí na opioidech (morfin, buprenorfin, heroin, braun, fentanyl apod.) a chtějí svoji závislost řešit substituční léčbou.

 • jsou zařazeni v substituční léčbě.

Služba je poskytována i osobám se zdravotním postižením; osoby neslyšící si musí zajistit překlad do znakové řeči.  

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

 • základní sociální poradenství

 • sociální poradenství – pomoc při vyřizování sociálních dávek různého typu, poradenství v oblasti pracovně právní problematiky (orientace v pracovních smlouvách, povinnosti zaměstnavatelů apod.), evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, pracovní rehabilitace, pomoc při hledání zaměstnání apod.

 • pomoc při řešení bytové problematiky

 • právní poradenství v souvislosti s trestním řízením – odvolání, žádosti o substituční léčbu ve VT

 • poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí či odvolání

 • poradenství při využití nabídky dalších služeb v regionu (sociální služby, právník, zdravotnická zařízení, vzdělávání apod.)

 • pomoc a podpora při jednání s institucemi

 • prevence relapsu

 • rodinné poradenství

 • poradenství v oblasti sociálních vztahů 

 • edukace

 • motivace a podpora v rozvoji vlastních kompetencích a schopností klientů

Jednotlivé činnosti se v konkrétních případech prolínají a zaměstnanci je vhodnou formou kombinují vzhledem k aktuálním potřebám klienta.

PRACOVNÍCI SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Mgr. Markéta Ackrmannová

Markéta Ryšlavá DiS. do 11/2020

Mgr. Monika Mačasová od 11/2020

ČINNOSTI V ROCE 2020

Služba odborného sociálního poradenství je nefarmakologickou složkou léčby a navazuje na zdravotní část programu. V rámci propojení je stanoven minimální kontakt s klientem na 1x za měsíc, přičemž může být domluven užší rámec. Jsme tak schopni adekvátně reagovat na potřeby klienta a být s ním v pravidelném kontaktu. 

 

Rok 2020 se nesl ve znamení covidových opatření, přičemž služba nebyla přerušena, byly nabízeny alternativní způsoby kontaktu s klientem – telefonické, on line. Tyto nabídky klienti využili minimálně, upřednostňovali konzultace tváří tvář za dodržováních přísných hygienických opatření. 

 

Jak už bylo zmíněno výše rok 2020 se nesl ve znamení zvýšeného zájmu o substituční léčbu a v té souvislosti i o sociální poradenství. Mezi nejčastější zakázky patřilo pomoc klientům k návratu do běžného života, najít si v životě nové bezpečné místo, najít práci (v souvislosti s vládními opatřeními proti Covidu, klienti přicházeli o práci). Ke konci roku přibylo téma karanténních opatření a téma nejistoty. Klientům jsme poskytovali ochranné osobní prostředky.  

 

V listopadu došlo k personální změně na postu sociální pracovnice.  A služba byla stejně jako Substituční centrum Plzeň přestěhována do nových prostor. 

STATISTIKA SOCIÁLNÍ SLUŽBA

52

klientů Individuální psychoterapie, psychiatrické vyšetření

421

výkon Individuální psychoterapie, psychiatrické vyšetření

52

klientů

Informační servis 

562

výkonů

Informační servis 

1

klient

Těhotenské testy

1

výkon

Těhotenské testy

52

klientů

Testy na přítomnost drog 

1 076

výkonů

Testy na přítomnost drog

52

klientů provedený alkotest

3 703

výkonů provedený alkotest

17

klientů

Zdravotní ošetření

51

výkonů

Zdravotní ošetření 

52

klientů

Výdej substituční látky

4 540

výkonů

Výdej substituční látky

21

klientů

Screeningové testování Covid 19

324

výkonů

Screeningové testování Covid 19

23

počet klientů

101

počet kontaktů

211

počet jednotlivých testů

10

počet testů MULTI 10 

36

klientů

Sociální práce 

160

výkonů

Sociální práce 

44

klientů

Individuální poradenství 

321

výkonů

Individuální poradenství 

5

klientů Krizová intervence

11

kontaktů Krizová intervence

32

klientů Jednání se zájemcem o službu

35

výkonů Jednání se zájemcem o službu

2

klienti

Práce s rodinou

3

výkony

Práce s rodinou

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

bottom of page